เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2564 ]166
162 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 411/2564 เรื่อง ผู้อำนวยการกองคลัง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนให้กับพนักงานเทศบาล [ 28 ต.ค. 2564 ]112
163 การการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ต.ค. 2564 ]244
164 แผนการให้บริการเก็บ ขน ขยะ หลังเกิดอุทกภัย [ 7 ต.ค. 2564 ]244
165 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]177
166 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]147
167 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]130
168 ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและ บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลทุ่งทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]166
169 ประกาศเทศบาลตําบลทุ่งทอง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลและคณะกรรมการ [ 21 ก.ย. 2564 ]181
170 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 [ 19 ก.ย. 2564 ]227
171 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6900/2564 เรื่อง ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันกวดวิชาในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิงดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 18 ก.ย. 2564 ]267
172 ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน [ 13 ก.ย. 2564 ]183
173 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ข้อห้ามเกี่ยวกับการปฏิบัติวินัยกับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2564 ]179
174 ประชาสัมพันธ์หนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ว845 [ 7 ก.ย. 2564 ]241
175 นัดประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]252
176 ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 ส.ค. 2564 ]213
177 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]337
178 แจ้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปติดต่อรับข้อมูลที่ดินมาตรา ๑๐ [ 27 ก.ค. 2564 ]236
179 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ก.ค. 2564 ]181
180 New!!! ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 8 ก.ค. 2564 ]267
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15