เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในก [ 4 มี.ค. 2563 ]188
262 สิทธิประโยชน์ ผสอ. ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส [ 3 มี.ค. 2563 ]189
263 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]195
264 ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง [ 12 ก.พ. 2563 ]238
265 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]226
266 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]190
267 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 [ 30 ม.ค. 2563 ]187
268 ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [ 27 ม.ค. 2563 ]187
269 Ban Khwao Running โครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ บ้านเขว้ามินิมาราธอน [ 23 ม.ค. 2563 ]239
270 โครงการการประกวดร้องเพลง "ดาวรุ่งลูกทุ่งลอมข้าว" ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]239
271 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2563 ]188
272 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]187
273 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]192
274 ประชาสัมพันธ์ บริการสนามกีฬาแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลทุ่งทอง สำหรับบริการประชาชนเล่นกีฬากลางแจ้ง และเดินออกกำลังกาย ได้ทุกวัน [ 18 ธ.ค. 2562 ]168
275 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 17 ธ.ค. 2562 ]162
276 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 11 ธ.ค. 2562 ]171
277 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 10 ธ.ค. 2562 ]170
278 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]185
279 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 11 ก.ค. 2562 ]172
280 แผ่นพับ การขึ้นทะเบียนคนพิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ [ 10 ก.ค. 2562 ]209
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15