เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์ออกเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]181
242 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 25 มิ.ย. 2563 ]170
243 แผ่นผับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 25 มิ.ย. 2563 ]168
244 กิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 18 มิ.ย. 2563 ]208
245 กิจกรรมอาสาพัฒนา วันที่ 5 มิ.ย. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]171
246 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ***ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]178
247 การบริการซ่อมแซมไฟฟ้าและอื่นๆ กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 12 พ.ค. 2563 ]250
248 แผ่นผับ การขึ้นทะเบี้ยนคนพิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ [ 7 พ.ค. 2563 ]162
249 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ [ 22 เม.ย. 2563 ]175
250 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อทำธุรกรรม [ 15 เม.ย. 2563 ]183
251 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]169
252 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]213
253 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 20 มี.ค. 2563 ]246
254 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 3 เรื่อง งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 20 มี.ค. 2563 ]264
255 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 4 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย [ 20 มี.ค. 2563 ]237
256 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 5 ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 20 มี.ค. 2563 ]237
257 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 6 งดจัดงานประเพณีลงกรานต์ ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 20 มี.ค. 2563 ]254
258 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 7 เรื่อง มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ภายในประเทศ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน [ 20 มี.ค. 2563 ]260
259 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 10 มี.ค. 2563 ]388
260 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 6 มี.ค. 2563 ]187
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15