เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 16 พ.ย. 2563 ]160
222 เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 12 พ.ย. 2563 ]209
223 ประกาศรายชื่อการขอรับเงินมัดจำรังวัดคืนตามกำหนดเวลา [ 9 พ.ย. 2563 ]247
224 รายงานลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]167
225 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 436/2563 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน [ 30 ต.ค. 2563 ]92
226 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 8 ต.ค. 2563 ]184
227 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทองประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน วัด ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรประชาชน เสนอ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิ [ 1 ต.ค. 2563 ]159
228 โครงการทำบุญวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]226
229 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]166
230 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) [ 28 ส.ค. 2563 ]265
231 ประกาศการใช้เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2563 ]243
232 รายงานการดำเนินโครงการ [ 27 ส.ค. 2563 ]188
233 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในหมู่บ้าน [ 20 ส.ค. 2563 ]176
234 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในหมู่บ้าน [ 20 ส.ค. 2563 ]233
235 โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]184
236 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]219
237 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]220
238 New!!! ประชาสัมธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือน สิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]229
239 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งทอง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]194
240 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 3 ส.ค. 2563 ]161
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15