เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 New!! ประกาศประชาสัมพันธ์การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตําบลทุ่งทอง [ 8 ก.ค. 2564 ]235
182 New!!! ประกาศอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการเทศบาลตําบลทุ่งทอง [ 8 ก.ค. 2564 ]237
183 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) (ฉบับที่ 1) [ 8 ก.ค. 2564 ]118
184 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 247/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 6 ก.ค. 2564 ]95
185 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตําบลทุ่งทอง [ 9 มิ.ย. 2564 ]255
186 ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ค. 2564 ]186
187 คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]235
188 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 165/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 11 พ.ค. 2564 ]93
189 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 167/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง) [ 11 พ.ค. 2564 ]91
190 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 166/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) [ 11 พ.ค. 2564 ]97
191 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง [ 6 พ.ค. 2564 ]235
192 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 12 คน [ 6 พ.ค. 2564 ]233
193 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทมนตรีตำบลทุ่งทอง [ 6 พ.ค. 2564 ]248
194 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 16 เม.ย. 2564 ]187
195 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]180
196 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง (อย่างไม่เป็นทางการ) [ 28 มี.ค. 2564 ]252
197 การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 มี.ค. 2564 ]224
198 ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]242
199 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 94/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน [ 12 มี.ค. 2564 ]89
200 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]170
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15