เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]41
2 งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]153
3 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]189
4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน [ 24 ธ.ค. 2564 ]156
5 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 9 พ.ย. 2563 ]175
6 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 9 พ.ย. 2563 ]180
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]179
8 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 9 พ.ย. 2563 ]182
9 หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ [ 9 พ.ย. 2563 ]176
10 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 9 พ.ย. 2563 ]177
11 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก [ 9 พ.ย. 2563 ]224
12 หมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]180
13 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]177
14 หมายเหตุ 8 เงินทุนสำรองเงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]176
15 หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ [ 5 พ.ย. 2562 ]193
16 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 5 พ.ย. 2562 ]185
17 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 5 พ.ย. 2562 ]177
18 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 5 พ.ย. 2562 ]236
19 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 5 พ.ย. 2562 ]181
20 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]180
 
หน้า 1|2