เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ม.ค. 2566 ]6
2 งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]112
3 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบ ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]145
4 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน [ 24 ธ.ค. 2564 ]111
5 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 9 พ.ย. 2563 ]136
6 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 9 พ.ย. 2563 ]140
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]142
8 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 9 พ.ย. 2563 ]136
9 หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ [ 9 พ.ย. 2563 ]134
10 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 9 พ.ย. 2563 ]133
11 หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก [ 9 พ.ย. 2563 ]179
12 หมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]139
13 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7 เงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]134
14 หมายเหตุ 8 เงินทุนสำรองเงินสะสม [ 9 พ.ย. 2563 ]136
15 หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ [ 5 พ.ย. 2562 ]146
16 หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน [ 5 พ.ย. 2562 ]143
17 หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย [ 5 พ.ย. 2562 ]137
18 หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร [ 5 พ.ย. 2562 ]188
19 หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ [ 5 พ.ย. 2562 ]140
20 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]138
 
หน้า 1|2