เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 พรบ.การขุดดินและถมดิน 2543 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
22 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 [ 3 ก.พ. 2566 ]2
23 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 3 ก.พ. 2566 ]4
24 พระราชบัญญัติ ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 3 ก.พ. 2566 ]4
25 พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 [ 3 ก.พ. 2566 ]5
26 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) [ 3 ก.พ. 2566 ]3
27 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 ก.พ. 2566 ]6
28 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 3 ก.พ. 2566 ]6
29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 3 ก.พ. 2566 ]5
30 พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ก.พ. 2566 ]5
31 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 ก.พ. 2566 ]3
32 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2566 ]2
33 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2566 ]5
34 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ก.พ. 2566 ]4
35 พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
36 พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ก.พ. 2566 ]2
37 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ธ.ค. 2565 ]40
38 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]183
39 พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]168
40 องค์ความรู้ หมายถึง [ 10 ส.ค. 2562 ]172
 
|1หน้า 2|3