เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือระบบยืนยันตัวตน Single Sign On (SSO) สำหรับ Admin SSO โครงการจ้างพัฒนาระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) [ 27 ธ.ค. 2566 ]5
2 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ Admin สถจ. สถอ. และ อปท. [ 27 ธ.ค. 2566 ]6
3 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ใช้งาน สถจ. สถอ. และ อปท. [ 27 ธ.ค. 2566 ]4
4 คู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-plan [ 27 ธ.ค. 2566 ]3
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
6 คู่มือจัดทำคำของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ปี-2568-ปรับ-1-12-66 [ 21 ธ.ค. 2566 ]3
7 พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 พ.ย. 2566 ]3
8 ระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]25
9 โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 พ.ค. 2566 ]5
10 แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2566 ]6
11 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน [ 21 มี.ค. 2566 ]3
12 ที่ มท 0809.2/ว174 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) [ 17 มี.ค. 2566 ]6
13 แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 10 ก.พ. 2566 ]3
14 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
15 พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
16 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 [ 3 ก.พ. 2566 ]4
17 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
18 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 [ 3 ก.พ. 2566 ]4
19 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
20 พรบ.ภาษีป้าย 2510 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3