เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) [ 14 ธ.ค. 2565 ]3
2 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]140
3 พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]131
4 องค์ความรู้ หมายถึง [ 10 ส.ค. 2562 ]134
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ส.ค. 2562 ]141
6 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร [ 10 ส.ค. 2562 ]139
7 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 10 ส.ค. 2562 ]132
8 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 เม.ย. 2562 ]92
9 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 16 มี.ค. 2561 ]140
10 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2557 ]135