เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยรูปแบบธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชน


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยรูปแบบธนาคารขยะหมู่บ้าน/ชุมชน ณ วัดปรางค์ปราสาท บ้านต้อน หมู่ 6 อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการลดปริมาณขยะส่งเสริมสนับสนุนและให้สมาชิกมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ลดปริมาณขยะ นำรายได้จากการจำหน่ายขยะของธนาคารขยะมาสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ในการจัดการขยะชุมชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)กลุ่มเป้าหมายโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะหมู่บ้าน คณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง และคณะทำงาน ประสานงานธนาคารขยะหมู่บ้าน รวม 150 คน โดยนายพลวรรณธนพล ศักดิ์วรรธนชัย นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ นางสุนทรีย์ยา สุทธยาคม ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและยกตัวอย่างโครงการขยะเปียกในครัวเรือนมาใช้ในชีวิตประจำวัน นางมัณฑการ เลิศลำหวาน ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า ให้ความรู้แนวทางและความเป็นมาของโครงการฯ นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) พบปะประชาชนสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง นายประพันธ์ เกิดถาวร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านเขว้า(นอกเขต) วิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนงานและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ นายวรจักร อธิราชเทวิทร ตัวแทนสมาคมประกันชีวิต จ.ชัยภูมิ ให้คำแนะนำหลักการ แนวทาง และสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับในการทำประกันชีวิต วิทยากร โดย นายศุภสร สิงห์กุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านต้อน พร้อมทีมงาน บรรยาสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานธนาคารขยะ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการธนาคารขยะชุมชนได้
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22