เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง) ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำความรู้และแนวคิดมาพัฒนา นำโดย

📍ร.ต.ท.ชัยมงคล นิลประทีปปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล

📍นางสุภาวดี ฟากวิลัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล พร้อมคณะ

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ พร้อมคณะ ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปพัฒนาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำรงสืบต่อไปอย่างยั่งยืน

2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27