เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย


โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้สนับสนุนงประมาณให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านโนนตาด หมู่ 5 (ชมรมรักสุขภาพ) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2565 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 17 หมู่บ้าน
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ทั้ง 17 หมู่บ้าน
  3. คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22