เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร บ้านโนนส้มมอ หมู่ 18 (เงินสะสม)


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร ม.18 บ้านโนนส้มมอ (จ่ายขาดเงินสะสม) จำนวน 5 ช่วง ได้แก่ 1.สายหลังวัดทองธรรมชาติ 2.สายสายสะพานห้วยลึก 3.สายสายบ้านนางนงเยาว์ 4.สายเรียบลำห้วยกุดเบ็ญ 5.สายนานายอำพร โดยลงลูกรังช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บางตอน พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย ปริมาตรลูกรังไม้น้อยกว่า 402 ลบ.ม. งบประมาณ 99,000.- บาท ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญญจรสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 300 ครัวเรือน ถนนได็รับการลงลูกรังพร้อมปรับแต่งพื้นผิวถนน 1 โครงการ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14