เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุม พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประพฤติตนตามอำนาจหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งทองถือปฏิบัติตามนโยบายร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรของเทศบาลตำบลทุ่งทองอย่างจริงจัง

โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงเจตจำนง ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง และพนักงานครูเทศบาลตำบลทุ่งทอง

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-05
2024-04-02
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22