เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร บ้านหนองโสมง หมู่ 8 (เงินสะสม)


โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตร ม. 8 บ้านหนองโสมง (7 ช่วง) ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 402 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย ใช้งบประมาณ 98,000.- บาท (จ่ายขาดเงินสะสม) เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 300 หลังคาเรือน ได้สัญจรสู่พื้นที่การเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีถนนพื้นที่การเษตรที่ได้รับการลงหินลูกรัง จำนวน 1 สาย แบ่งออกเป็น 7 ช่วง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาด้านการเกษตร  ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 โครงการที่ 20 หน้าที่ 100)

2023-03-17
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-28
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-16
2023-02-15
2023-02-14