เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งทองนำโดย . . .นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับประชาชนลงสู่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเทศบาลตำบลทุ่งทอง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีที่มีกฎหมายใหม่บังคับใช้ เช่น พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เป็นต้น 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทราบถึงภารกิจของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตำบลทุ่งทองและนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทองรวมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติกรณีที่มีกฎหมายใหม่บังคับใช้เช่นพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 เป็นต้น หัวข้อในการอบรม 1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติข้อพิพาท พ.ศ.2562 2. เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีศึกษา ตาม “พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 วิทยากรโดย นายกชพงศ์ โทวิชา พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ วิทยากรร่วมให้ความรู้เพิ่มเติม... 1. นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 2. พ.ต.ท.เอกพล เพชรนอก รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 5 คน 2. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 4 คน (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองเป็นประธานกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท) 3. สมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 12 คน 4. กำนันตำบลบ้านเขว้าและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 13 คน 5. พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(ผู้แทน) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รวม 9 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน *** ในการจัดอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน
2023-01-26
2023-01-19
2023-01-03
2022-12-26
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-12-01
2022-12-01
2022-11-30