เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19


โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19  

วันที่ 20 - 26 เมษายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง นำโดย...นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรู้ในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 

2.  เพื่อช่วยลดรายจ่ายด้านการบริโภคอาหารภายในครัวเรือน  และสามารถสร้างรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเลี้ยง 

3.  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  มีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ ทต.ทุ่งทอง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพเพาะสัตว์เลี้ยง และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้มีแหล่งอาหารในพื้นที่หนองน้ำสาธารณะอย่างสมบูรณ์

การจัดอบรมครั้งแบ่งออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 100 คน และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28