เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลทุ่งทองนำโดย . . .นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 2. เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความสุขโดยพลังของผู้สูงอายุ 3. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบทบาทของผู้สูงอายุ เป้าหมายของโครงการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง *** ในการจัดอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-05