เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี ๒๕๖๕ กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลทุ่งทองนำโดย . . .นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปี ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 2. เพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความสุขโดยพลังของผู้สูงอายุ 3. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยบทบาทของผู้สูงอายุ เป้าหมายของโครงการ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง *** ในการจัดอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน
2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28