เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งทองนำโดย . . .นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ได้จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลทุ่งทองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทราบถึงภารกิจของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลทุ่งทองให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง หัวข้อในการอบรม 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 2. พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และอื่นๆ โดย พ.ต.ท.เอกพล เพชรนอก รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านเขว้า กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 1. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 7 คน 2. รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 4 คน 3. สมาชิกสภาเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง จำนวน 11 คน (มี 1 รายเป็นคณะอนุกรรมการฯ) 4. กำนันตำบลบ้านเขว้าและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง จำนวน 13 คน 5. ผู้อำนายการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่าย และนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด รวม 7 ราย รวมทั้งสิ้น 42 คน *** ในการจัดอบรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 และมีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้างาน
2023-12-07
2023-12-07
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-28
2023-11-27