เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th
 
 
 


เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย


เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) มาปฏิบัติให้เป็น รูปธรรม โดยจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค ทั้งนี้ ผู้บริหารได้แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ในคราวการประชุมผู้บริหารประจำเดือน และการประชุมมอบนโยบายและแนวทางสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลทุ่งทอง

2023-05-26
2023-05-12
2023-05-03
2023-04-21
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-30
2023-03-17
2023-02-28