เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.tungtong.go.th

 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.25654 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  และบุคคลภายนอกได้แก่ ผอ.โรงพยาบาลบ้านเขว้า สาธารณสุขอำเภอบ้านเขว้า ผอ.รพ.สต.คลองไผ่งาม ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า ผู้ทรงคุณวุฒิ อสม. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นกรรมการ โดยประชุุมหารือในประเด็นจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2024-02-22
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04